Smart Maintenance Labs

Increase Crawler Capabilities

Smart Maintenance Labs

Smart Maintenance Labs

Het project Smart Maintenance Labs heeft als doelstelling het realiseren van een nieuw en open innovatiesysteem waarin tastbare Maintenance 4.0 toepassingen ontwikkeld en getest worden die de industrie veiliger, duurzamer en betrouwbaarder maken. Zo draagt dit innovatiesysteem bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie van de regionale industrie.

In Zuidwest-Nederland biedt de chemische industrie werk aan circa 35.000 mensen. Daarmee is het een belangrijke motor van de regionale economie. Deze industrie wordt gedomineerd door multinationale ondernemingen, die in de laatste decennia grote stappen hebben gezet om efficiënter en veiliger te werken. Door deze focus op hun core business, namelijk het produceren van chemicaliën, is er vaak weinig ruimte voor vernieuwing en innovatie op secundaire processen zoals onderhoud.

Tegelijkertijd is er het besef dat er continue innovatie nodig is om de concurrentiepositie van de industrie op peil te houden, waarbij het onderwerp digitalisering – waaronder robotisering – hoog op de agenda staat. MKB-ondernemingen ontwikkelen bij uitstek innovatieve producten en diensten, maar hebben het vaak lastig om hun toepassingen ook fysiek toe te kunnen passen bij de grote multinationale asset owners, door strenge interne regels voor wijzigingen en in-/aankoopbeleid van de grote bedrijven.

Het project Smart Maintenance Labs slaat de brug tussen de behoefte naar gevalideerde innovaties op het gebied van Maintenance 4.0 in de industrie enerzijds en innovatieve MKB ondernemers anderzijds. Het open innovatiesysteem zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. Een systeem waarin vraag uit de industrie en aanbod vanuit het MKB actief bij elkaar wordt gebracht;
  2. Twee fysieke locaties in Vlissingen en Breda waar innovaties ontwikkeld, getest en gevalideerd kunnen worden;
  3. Ten minste 5 concrete innovaties op het gebied van Maintenance 4.0.

Het project bestaat uit een consortium van 11 organisaties, waarbij 3 faciliterende partijen betrokken zijn en 8 MKB-ondernemingen met een bewezen innovatief trackrecord en een grote bereidheid samen te werken en te ontwikkelen. KicMPi is aangesteld als penvoerder van het consortium.